En

استراتژی و اهداف

استراتژی و اهداف

1ـ صیانت از فرش ایرانی در برابر افول این  هنر اصیل شرقی ودفاع  از هجوم نمونه های تقلبی و غیر حقیقی در بازار جهانی به فرش
۲ ـ بازیابی سهم فرش ایرانی در بازارهای جهانی
۳ ـ ایجاد ارزش پایدار در زنجیره تولید تا فروش
۴ ـ ایجاد درآمد و منافع مستمر و پایدار برای اقشار تولید کننده فرش
۵ ـ معرفی فرش ایران بعنوان یک هنردر طراز جهانی
۶ ـ معرفی فرش  های نفیس ایرانی

بد            خوب