En

خط مشی کیفی

خط مشی کیفی

شرکت بازرگانی صنم در راستای اجرای وظایف و اهداف خود در حوزه بازرگانی، متعهد به تامین رضایت مشتری و رعایت دقیق اصول و چارچوب های توافق شده در زمینه کیفیت، هزینه و خدمات پس از فروش می باشد و جهت تحقق این امر و تعهدات بیان شده در خصوص مشتریان ، تمامی مدیران و کارکنان شرکت خود را ملزم به پیشبرد اهداف کیفی حاصل از راهکارهای ذیل به منظور برآورده سازی الزامات و اصول می داند:
1- افزایش رضایت مشتریان و سایر طرفهای ذینفع از طریق ایجاد ارتباط مستمر با آنها
2- بهبود مستمر اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت در سطح شرکت
3- ارتقاء مداوم کیفیت خدمات
4- انجام و ارائه به موقع فعالیت ها و خدمات
5- سرعت عمل در پاسخگویی به نیازهای مشتریان
6-  افزایش توان رقابتی و توسعه شرکت از طریق مدیریت و برنامه ریزی مطلوب منابع
7- فراهم نمودن محیط کار آرام، مناسب و توأم با صمیمیت
8- توسعه کیفی منابع انسانی و ارتقای سطح دانش کارکنان با برنامه ریزی جامع و آموزشهای مناسب و ایجاد روحیه خلاقیت و نوآوری در میان آنها


نظر به اینکه دستیابی به موارد فوق و استقرار، حفظ و اجرای اهداف و سیاستهای شرکت نیاز به تلاش، همکاری و مشارکت کامل کارکنان دارد، لذا مدیریت شرکت ضمن پشتیبانی از حسن اجرای این خط مشی از کلیه مدیران و همکاران محترم در تمام سطوح، انتظار دارد با همدلی، همکاری و هم اندیشی صمیمانه برای پیشبرد کارا و اثر بخش این راهبرد کوشش نمایند و در اجرای دقیق و رعایت این خط مشی ملزم و متعهد باشند.

بد            خوب